Sale!

שו”ת משפטי שמואל

רבי שמואל קלעי מגדולי חכמי שאלוניקי מהדורה חדשה מתוקנת ומעובדת עפ”י דפו”ר בתוספות ציונים והגהות והערות מפתחות ותולדות המחבר.

68.00