Sale!

שו”ת רבי חיים מוולזין

הוצאת מכון ירושלים
תשובות רבינו מתוך שו“ת חוט המשולש בתוספת תשובות
חדשות עם תיקונים ומקורות, הערות והארות.
חידושי ש“ס – הקדמות לביאורי הגר“א – אגרת ליסוד הישיבה
והנהגות חדשות.

71.00