שיורי ברכה

פסקי דינים וחידושי הלכות על ארבעה חלקי שלחן ערוך

מתוך ספרי גאון עוזנו מרן הגאון הקדוש רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א

נלקטו ע"י הג"ר רפאל קאלאמארו זצ"ל ועתה יוצא לאור בס"ד בהגהה מדויקת

מנופה מהמוני טעויות  דפוס עם מקורות והערות מקור הברכה על ידי שלמה מיכאל דן ועקנין

59.00