Sale!

שיח יצחק חגיגה

מכון ירושלים
רבי יצחק נוניס ואיס זצוק“ל
חידושים וביאורים על גפ”ת וביאורי סוגיות מסכת חגיגה
וחונה עליו קונטרס תפלת כל פה בירור מקיף על כל דיני ונוסחאות
תפלת שמונה עשרה על פי סדר השלחן ערוך (קי”א – קכ”ז).
ובסופו חדות יעקב מעט מזעיר מחידושי בן רבינו המחבר על
מסכתות הש”ס יוצא לאור במהדורה מתוקנת ומפוארת עם אלפי
תיקונים, פיסוק וקיטוע ציון והשלמת המקורות ופתיחת ראשי תיבות.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.