Sale!

שיטה מקובצת ב”מ פרק ד

שיטה מקובצת המבואר – מהדורת “אוצר הפוסקים“ מבואר עם דברי הראשונים והמפרשים שנשאו ונתנו בדברי המפרשים המובאים בשיטה מקובצת, אלפי ציוני מראי מקומות, השוואות לדברי ה“שיטה“ במקומות שונים בתוספת ביאורים והערות.

20.00