Sale!

שיטה מקובצת – חולין סט

המהדורה המוערת בקצרה בשני כרכים. יו”ל לראשונה עפ”י כת”י גינצבורג. עם ציונים והפניות והערות קצרות. הדפסה חדשה תשע”ה עם מפתחות מפורטים.

119.00