Sale!

שיטה מקובצת כתובות ב’

שיטה מקובצת המבואר – מהדורת “אוצר הפוסקים“ מבואר עם דברי הראשונים והמפרשים שנשאו ונתנו בדברי המפרשים המובאים בשיטה מקובצת, אלפי ציוני מראי מקומות, השוואות לדברי ה“שיטה“ במקומות שונים בתוספת ביאורים והערות.

51.00