Sale!

שינון דעה חלק ד’ הלכות שבת

ספר יסוד ללומדי הלכה לחזרה ושינון השו”ע ונו”כ. סיכום נפלא, בו נסדרו בדרך קצרה, תמציתית ובהירה יסודות ההלכה מהסוגיא והראשונים, עד פסקי מרן בעל השלחן ערוך, הרמ”א ונושאי כליהם. כרך ב: נדה וטבילה, מקואות, טבילת כלים. במהדורה חדשה!

41.00