Sale!

שכירות בית בהלכה

הרב אברהם רוזי’ן
דומו”צ בב”ד הגר”נ קרליץ זצ”ל ומחברי כולל אהל יונתן.
ספר המקיף כל דיני שכירות בתים הנוגעים כהיום הלכה למעשה בכל יום.

60.00