Sale!

שלחן מלכים מכון ירושלים – ב’ כרכים

רבי יצחק בואינו זצ”ל חידושי דינים ופסקים על השו”ע, מאת ראב”ד ירושלים בשנות הש’, מובא רבות בספרי הפוסקים. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר בתוספת מקורות ציונים הערות.

150.00