Sale!

שלחן מלכים – שו”ע או”ח

רבי יצחק בואינו זצ”ל חידושי דינים ופסקים על השו”ע, מאת ראב”ד ירושלים בשנות הש’, מובא רבות בספרי הפוסקים. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר בתוספת מקורות ציונים והערות.

75.00