Sale!

שלטי הגבורים

רבי אברהם הרופא משער אריה זצ”ל תשעים פרקים מקיפים בענייני המקדש וכליו, כלי הנגינה ואבני החושן, בעלי החיים והקרבנות, לשון הקודש ולשונות העמים, סדר המעמדות ועוד. יו”ל ע”פ דפו”ר עם תיקונים והשלמות, מקורות וציונים, מבוא ונספחים, תרשימים ומפתחות.

94.00