Sale!

שלל דוד עה”ת

רבי יוסף דוד זינצהיים זצ”ל חידושים וביאורים על חמישה חומשי תורה, מגילת אסתר ומועדים, מאת הגרי”ד זינצהיים זצ”ל. יו”ל לראשונה מכתי”ק עם ציונים ומקורות.

47.00