Sale!

שמחת החג

רבי גרשון חנוך הניך פישמן זצ”ל חידושים וביאורים בסוגיות הש”ס, ובדברי הראשונים והאחרונים. יו”ל במהדורה חדשה ומתוקנת עם מפתחות.

66.00