Sale!

שערי דעה הלכות נדה

הגאון רבי מאיר לוריא שליט”א
יורה דעה חלק ב’ הלכות נדה סימנים קפ”ד – קצ”ח
עיונים וביאורים בסוגיות הש”ס ובטור ושו”ע ודברי הפוסקים מתוך שיעוריו שנאמרו בכולל “חלקת יעקב” (בריש).

המחיר המקורי היה: ₪70.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪60.00.