Sale!

שערי השבת

להרב שמואל בנימין שפירא

כולל אור המאיר ירושלים
דיני בישול – בורר – דש – שהיה – חזרה – הטמנה
מדריך נפלא לאברך הלומד הלכות אלו.
כולל היקף הסוגיות עם ציונים, הארות ומראי מקומות משורש הסוגיה
עבור דרך דברי הראשונים והאחרונים ועד ההלכה למעשה.

60.00