Sale!

שערי יושר סט ד”כ

רבי שמעון שקאפ זצ”ל

‘שש מעלות לכסא’ עשה הרב דניאל מאיר אסייג במהדורתו –
“שערי יושר עם ביאורים והערות”:

א. סגנון: הספר נעים לקריאה וללימוד.
ב. מבוא: סיכום עיקרי שיטת רבינו לכל שער.
ג. כותרות מלוות: כותרת בראש העמוד וכותרת בצד כל פסקה.
ד. הערות מלוות: מקורות וביאורים.
ה. הערות מורחבות: הרחבות והעמקות.
ו. מפתחות: ש”ס, רמב”ם, שו”ע, שב שמעתתא ונוסף על כך כמאתיים ערכים ראשיים.

המחיר המקורי היה: ₪200.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪170.00.