Sale!

שערי תורה – חזקה חלק א

כללים ומערכות בענינים שונים. ערוכים ומסודרים מחדש עם הוספות רבות מאד מכת”י, מקורות וציונים, הערות והארות, הגהות מגדולי ישראל ומפתחות.

הלכות חזקה ח”א
הלכות הודאה ונאמנות ב”כ
הלכות רוב ב”כ
מגדולי גאוני הונגריה חידושי סוגיות, כללים, שאלות ותשובות, דרושים, ביאורים עה”ת, אגרות ועוד.מלוקטים מתוך ספרים שונים וערוכים עם מקורות וציונים.
סוגיות
שאלות ותשובות
סוגיות ודרושים

המחיר המקורי היה: ₪83.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪49.00.