Sale!

תוס’ חכמי אנגליה עמ”ס ברכות גיטין פסחים

ביאורים ופירושים על הש”ס
מתורתם של חכמי אנגליה לפני
הגרוש. יו”ל לראשונה מכת”י עם
מקורות, ציונים והערות.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.