Sale!

תורת גיטין

רבי יעקב לורברבוים מליסא זצ”ל חידושים וביאורים על שלחן ערוך הלכות גיטין. יו”ל במהדורה חדשה ומתוקנת עם ציונים ומקורות, הערות ומפתחות.

57.00