תורת כהנים החדש ד' כרכים

מהדורה מחודשת של מפעל תורת כהנים ומפרשיו
עד כה יצאו לאור ארבעה כרכים :
כרך א: ספרא נוסח כ"י רומי:
ברייתא דרבי ישמעאל, פרשת ויקרא, מדרש חכמים, פירוש
הראב"ד השלם על כל פרשת ויקרא.
כרך ב: פירושי רבינו שמואל המיוחס לר״ש משנץ ורח״ח לכל
פרשת ויקרא.
כרך ג: ספרא נוסח כ“י רומי:
פרשת צו, מדרש חכמים, פירוש הראב“ד השלם, ופירושי רבינו
שמואל, המיוחס לר“ש משנץ
ורח“ח.כל הכרכים מלווים ביאורים
מקיפים ומפתחות מפורטים.
כרך ד: תורת כהנים על פרשת שמיני.
כולל ספרא נוסח כ“י רומי, מדרש חכמים,
פירוש הראב“ד השלם,‘חבר הכהנים‘
לרח“ח, ספרי חיים לרח“כ.

389.00