Sale!

תלמודו בידו נדה – מהדורה חדשה

תלמודו בידו הלכות נדה יו“ד קפג – ר

הוצאת מפעל עיקרי השולחן
מהדורה חדשה, כריכה קשה
שינון הנלמד בשולחן ערוך ונושאי כליו עם מקורותיהם
בש“ס ובראשונים בשיטת לימוד מאירת עיניים המקלה על הזיכרון.

36.00